Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok  berdasarkan Anggaran Dasar LAM KEPRI pasal 9 adalah sebagaimana termakhtub :

  1. Menggali, Membina dan Mengembangkan Adat dan Budaya didalam Daerah Provinsi Kepulaun Riau yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan Pancasila sebagai azaz Negara Republik Indonesia.
  2. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengolahan bahan-bahan serta data Adat dan Budaya Melayu yang terdapat dalam Daerah Kepulauan Riau sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Syara’ dan hukum Negara.
  3. Menamkan dan memperluas pengetahuan masyarkat Melayu terhadap Adat dan Budaya Melayu Kepulauan Riau dalam membentuk generasi penerus.
  4. Mengadakan dan mengusahakan kerjasama yang harmonis dan bermanfaat dengan golongan masyarakat dan Pemerintah.
  5. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemmerintah dalam rangka berperan serta untuk menggerakkan proses pelaksanaan Pembangunan Daerah.